Dân Ném Thượng muốn giữ tục chém lợn

Nhiều người nói rằng thủ tục thứ hai là để giáo dục trẻ em về các truyền thống của tinh thần dũng cảm, indomitable, đoàn kết chống giặc theo quân đội bởi…